Хууль тогтоомж

УИХ, ЗГ-ын тогтоол:


Сайдын тушаал: