Нас барсны бүртгэл

2022-12-08


Нас барсны бүртгэлийг Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу дараах бичиг баримтын аль нэгийг үндэслэн нас барсныг бүртгэж, нас барсны гэрчилгээ олгоно.
 
1. Иргэний нас барсан тухай эмнэлгийн магадалгаа
2. Нас барсан тухай Чех улсаас олгосон гэрчилгээ
3. Нас барсан шалтгааны тухай шүүх эмнэлгийн дүгнэлт
4. Бүртгэлийн үнэ
 
Жич: нас барсан иргэний төрсний гэрчилгээ, иргэний цахим үнэмлэх болон гадаад паспортын аль нэг эсвэл хуулбарыг ирүүлэх шаардлагатай.