Овог, нэр өөрчилсний бүртгэл

2022-12-08


Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3.2-т заасны дагуу овог солиулахад дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

1. Өргөдөл (Өргөдөлд ямар шалтгаанаар овог, эцгийн (эхийн) нэр өөрчлөх болсноо тодорхой бичих, гадаад нөхөр, (эхнэр) өөрийн төрлөх хэл дээр бичиж нотариатаар батлуулж, монгол хэлний баталгаат орчуулагчаар орчуулсан байх)

2. Төрсний гэрчилгээ (эх хувь, лавлагаа)

3. Иргэний үнэмлэх (гадаад паспортын хуулбар)

4.Гэрлэлтийн гэрчилгээ (Чех гэрлэлтийн гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбарыг Монгол хэлний баталгаат орчуулагчаар орчуулуулсан байх)

5. Бүртгэлийн үнэ